Nasz klub

Dojo Kun

Karate tradycyjne, to nie tylko sztuka walki i wspaniały sposób na spędzanie czasu wolnego, ale to także zasady, które obowi±zuj± w życiu każdego karateki. Poniższe pięć zasad dojo, czyli Dojo Kun w swojej prostocie, przekazuj± bardzo ważne warto¶ci, którymi należy kierować się w życiu.

                                                        

HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!

PO PIERWSZE! DˇŻYĆ DO DOSKONAŁO¦CI CHARAKTERU”

Bardzo ważne jest, alby pamiętać, że karate to nie tylko ćwiczenie i usprawnianie ciała, ale również umysłu, silnej woli i wytrwało¶ci. Ważne jest w życiu podejmować wyzwania i umieć wytrwać w postanowieniach. Wchodz±c na salę ćwiczeń i podejmuj±c wysiłek, ciało nie zawsze będzie posłuszne, ale to od naszego silnego charakteru zależy, jak szybko osi±gniemy zamierzony cel, którym może być zrobienie idealnie ulubionego kata czy choćby pięćdziesięciu przysiadów. Trenuj±c karate wyćwiczyć można ducha, nie tylko do walki, ale również do pokonania osobistych problemów, które spotykaj± każdego w życiu rodzinnym, zawodowym czy osobistym. Drobne niepowodzenia nie mog± zniechęcać do dalszego działania.

 

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!

PO PIERWSZE! BRONIĆ ¦CIEŻEK PRAWDY”

Najważniejsza jest wiara, że to, co robimy jest dobre dla nas. Aby być tego pewnym, nigdy nie należy odrzucać tego, co maj± nam do zaoferowania ludzie bardziej dowiadczeni, ale również ci, którzy s± na tym samym etapie, co my. Wiedza przekazywana nam na pimie czy przez bezporedni kontakt jest bezcenna, gdyż pozwala nam oszczędzić wielu błędów. Jednoczenie będ±c przekonanym o słusznoci obranej drogi nie powinnimy zamykać się we własnym dojo. Powinnimy z niego wychodzić, przygl±dać się drogom obranym przez innych ludzi, zawsze być czujnym, czy przypadkiem nie zbaczamy z obranego kierunku. Odrzucać to, co błędne, rozważać to, co wartociowe. Nie oznacza to oczywicie, że pomyłka oznacza koniec. Każdy ma prawo popełnić ±d, najważniejsze jest jednak, aby umieć go sobie w pewnym momencie uzmysłowić i mieć wystarczaj±c siły, żeby się do niego przyznać. Dlatego też ważna jest ci±gła kontrola i weryfikacja tego, co robimy.

 

HITOTSU! DORYOKO NO SEISHIN O YASHINAU KOTO!

„PO PIERWSZE! KRZEWIĆ DUCHA WYSIŁKU”

Dzięki pełnemu po¶więceniu i zaangażowaniu każdy jest w stanie osi±gn±ć mistrzostwo nie tylko w karate, ale również w życiu codziennym. Jest to możliwe, tylko gdy ćwicz±cy w pełni po¶więci się treningowi. To wytężony wysiłek kształtuje nasz umysł, który staje się silniejszy. Musimy pamiętać, że rozwijaj±c ciało, jednocze¶nie wzmacnia się duch i umysł. W codziennym życiu łatwiej osi±gniemy cele czy sprostamy wyzwaniom.

 

HITOTSU! REIGI O OMOZURU KOTO!

PO PIERWSZE! SZANOWAĆ ZASADY ETYKIETY"

Nie oznacza tylko trzymania się ogólnie przyjętych norm kultury i dyscypliny. Jest to oczywicie bardzo ważne dla bezpieczeństwa ćwicz±cych, gdyż umożliwia pełn± kontrolę nad tym co dzieje się na dojo i uniknięcie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia, ale również dotyczy tego, że zawsze powinnimy pamiętać gdzie jest nasze miejsce. Mimo zdobywanego dowiadczenia nasza hierarchia wartoci nie powinna się zmieniać zarówno jak i szacunek dla osób przekazuj±cych nam swoj± wiedzę. Wzrost naszej wiedzy i umiejętnoci nie powinien umniejszać wkładu innych w nasz rozwój, bez względu na którym etapie to nast±piło. Szacunek dla ludzi pomagaj±cym nam w naszej drodze karate powinien być niezmienny i objawiać się również pełnym zachowaniem zasad etykiety. Zasady te nie dotycz± tylko relacji sensei - uczeń. Zwi±zane s± one również z zachowaniem się ćwicz±cych wobec siebie, zarówno na dojo jak i na macie, w trakcie walki.”

 

HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!

PO PIERWSZE! STRZEC SIĘ PORYWCZEJ ODWAGI”

Ostatni punkt, choć bardzo znacz±cy, to raczej nie wymaga specjalnego traktowania czy wysiłku by go przestrzegać. Wydaje się, że każdy ćwicz±cy w miarę rozwoju ma coraz większ± ¶wiadomo¶ć zagrożenia wynikaj±cego z sytuacji na ulicach i nieprzewidywalnoci ich rozwoju. Z czasem każdy dojrzewa do wniosku, że siłowe rozwi±zania nie wnosz± niczego dobrego, a mog± być bardzo groĽne, zarówno dla nas jak i dla przeciwnika.

Polski Zwi±zek Karate Tradycyjnego